• За Градинката

  ПРИВАТНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА – ДЕТСКА ГРАДИНКА 

  LITTLE ME INTERNATIONAL PRESCHOOL – СКОПЈЕ  е новоотворена акредитирана детска градинка во Кисела Вода – Скопје со основна  дејност:

  Згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, односно згрижување, престој, нега, исхрана, воспитно-образовни, спортско-рекреативни, културно-забавни активности,

 • Вработени

  ПРИВАТНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА – ДЕТСКА ГРАДИНКА LITTLE ME INTERNATIONAL PRESCHOOL – СКОПЈЕ располага со кадар стручно едуциран, ангажиран, со соодветно образование согласно пропишаното во Закон за заштита на децата, кои поседуваат соодветни лиценци за работа со деца на работни места воспитувач и неговател.
  Работата на кадарот ќе биде менторирана од страна на стручно лице со повеќегодишно работно искуство.