Маркетинг

Вашето доаѓање најавете го на службената маил адреса info@littleme.mk или на моб.: 070/402-405,

Елена Кливановска, дипломиран економист  – лице одговорно за маркетинг стратегија на 

ПРИВАТНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА – ДЕТСКА ГРАДИНКА  LITTLE ME INTERNATIONAL PRESCHOOL - СКОПЈЕ