• Наша грижа

  Проект кој во наредниот период ќе биде инициран, разработуван, содржински осмислуван ќе биде проектот за
  “НАША ГРИЖА, А ВАША ЕДУКАЦИЈА ЗА ВАС И ВАШЕТО ДЕТЕ ПРЕД И ПО РАЃАЊЕТО“
  Идејата на нашата градинка е да даде максимален придонес во насока на едукација на идните и сегашните родители за многу значајни теми:
 • Учење и развој

  Во ПРИВАТНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА – ДЕТСКА ГРАДИНКА  LITTLE ME INTERNATIONAL PRESCHOOL – СКОПЈЕ појдовна програма за реализација ќе биде ПРОГРАМАТА ЗА РАНО УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ, донесена од министерот за труд и социјална политика врз основа на член 168 став (5) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/13 и 12/14).
  Раното детство е важно за севкупниот развој на личноста. Теориите и истражувањата укажуваат на значењето на раното детство за интелектуалниот, емоционалниот и социјалниот развој, а со тоа и на важноста на организираното создавање услови за тој развој.